PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO KARIÉRNÍ PORTÁL ALPLA

Na základě níže uvedených informací bychom Vám chtěli poskytnout přehled o tom, jak jsou při používání našeho kariérního portálu zpracovávány Vaše osobní údaje.

Kariérní portál je dostupný na následujících adresách

1. Kdo odpovídá za zpracování údajů a na koho se můžu obrátit?

Kariérní portál ALPLA provozuje společnost Alpla Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG, Allmendstraße 81, 6971 Hard, Rakousko (dále jen „společnost ALPLA Rakousko“ nebo „my“). Prostřednictvím tohoto kariérního portálu jsou zveřejňována volná pracovní místa společnosti ALPLA Rakousko a dalších společností koncernu ALPLA (dále jen „společnosti ALPLA“).

V případě, že se ucházíte např. o volné pracovní místo ve společnosti ALPA Brazílie, bude Vaše žádost o místo – po předběžném výběru provedeném společností ALPLA Rakousko – předána společnosti ALPLA, která vypsala výběrové řízení (v tomto případě: ALPLA Brazílie).

Na adrese https://www.alpla.com/en/company/global-presence naleznete seznam všech společností ALPLA působících na celém světě (s uvedením názvu, adresy a kontaktních údajů).

Pokud budete mít dotazy ohledně naší praxe v oblasti ochrany osobních údajů, spojte se s námi na

+43 (0)5574 6020
dataprotection@alpla.com

2. Jaké zdroje a jaké osobní údaje používáme?

Za osobní údaje považujeme veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

Zpracováváme níže uvedené osobní údaje, které nám sdělíte přes kariérní portál ALPLA:

 • informace nezbytné pro předložení žádosti o místo bez vypsání konkrétní pozice (popis pracovní činnosti, druh pracovního poměru, obor, upřednostňovaná země),
 • oslovení,
 • titul,
 • jméno (jméno, druhé jméno, příjmení),
 • adresa (ulice, město, PSČ, země, region),
 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa,
 • datum narození,
 • další údaje uvedené v životopise (např. odborná kvalifikace),
 • fotka,
 • další informace, které nám sami poskytnete (např. reference od předchozích zaměstnavatelů, motivační dopis),
 • další informace, které sami uvedete (v políčku „poznámka“),
 • informace o tom, zda jste udělili souhlas s uchováváním svých osobních údajů pro účely pozdějších nabídek pracovních míst, popř. pro účely předání svých osobních údajů společnostem ALPLA (např. při žádostech o místo bez vypsání konkrétní pozice).

Kromě toho zpracováváme osobní údaje, které pocházejí zákonným způsobem z veřejně dostupných zdrojů (např. tisk, internet, sociální média), abychom mohli ověřit správnost a úplnost Vaší žádosti o místo. V ojedinělých případech dostáváme také osobní údaje od personálních poradců.

Zpracováváme jen ty osobní údaje, které musíme shromažďovat pro vyřízení žádosti o místo. Za tímto účelem označujeme na kariérním portálu všechny kolonky s nezbytnými informacemi hvězdičkou (*).  V rámci náborového procesu musíte tedy poskytnout jen ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro uzavření pracovního poměru. Bez těchto údajů nebudeme zpravidla moci výběrové řízení uskutečnit.

3. Pro jaký účel a na jakém právním základě Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme na níže uvedených právních základech:

3.1. Pro splnění smluvních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve spojení s čl. 88 GDPR)

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem uzavření pracovního poměru nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (např. když Vás musíme na základě dotazů kontaktovat).

3.2. Na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s čl. 88 GDPR)

Pokud jste udělili souhlas s tím, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje pro konkrétní účely (tzn. delší uchovávání dokumentů v rámci žádosti o místo; předání Vaší žádosti o místo bez vypsání konkrétní pozice společnosti ALPLA, která přichází v úvahu), je takové zpracování přípustné na základě Vašeho souhlasu.

Souhlas je možné kdykoli odvolat e-mailem zaslaným na adresu dataprotection@alpla.com. To platí i pro odvolání souhlasu, který nám byl udělen, předtím než vstoupilo v platnost GDPR, tedy před 25. květnem 2018. Odvolání souhlasu platí jen do budoucna a nemá žádný vliv na zákonnost údajů zpracovaných do té doby.

3.3. Na základě oprávněných zájmů společnosti ALPLA (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ve spojení s čl. 88 GDPR)

Iniciativa a předání informací vychází od uchazečů, kteří se prostřednictvím níže uvedených webových stránek ucházejí o konkrétní námi nabízená pracovní místa:

Ke zpracování osobních údajů dochází především na základě oprávněného zájmu společnosti ALPLA pro účely uzavření smluv s příslušně kvalifikovanými uchazeči a jejich následného plnění a rovněž v zájmu uchazeče, kterému je poskytována možnost ucházet se o pracovní místo odpovídající jeho kvalifikaci a toto místo získat.

Zájmy uchazečů nejsou porušovány: zejména proto, že osobní údaje uchazeče jsou zpracovávány a předávány výhradně u pracovních míst, která odpovídají kvalifikaci a zájmu, který uchazeč výslovně a proaktivně projevil.

3.4. Na základě právních předpisů (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) nebo na základě veřejného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR)

Vyhrazujeme si právo zpracovávat, používat a zveřejňovat osobní údaje (včetně jejich předávání), pokud je to nezbytné pro dodržení platných zákonů, předpisů, soudních řízení a vyšetřování ze strany orgánů činných v trestním řízení, pro realizaci opatření zaměřených proti odpovědnosti za škodu a pro zajištění bezpečnosti a integrity našeho kariérního portálu a rovněž bezpečnosti uživatelů.

4. Kdo dostane moje osobní údaje?

ALPLA má strukturu koncernu a musí tedy Vaše osobní údaje občas předat ostatním koncernovým společnostem ALPLA, pokud je to nezbytné pro vyřízení Vaší žádosti o místo. Ve společnosti ALPLA Rakousko a v jiných místních společnostech ALPLA mají k Vašim osobním údajům přístup jen ty osoby, které je potřebují pro činnosti spojené se správou Vaší žádosti o místo, např. personální oddělení a nadřízení.

Správu našeho kariérního portálu provádí externí zpracovatel.

Společnost ALPLA předává Vaše osobní údaje v rámci skupiny ALPLA v souladu s níže uvedenými zásadami:

4.1. Žádosti o volné pracovní místo u konkrétní společnosti ALPLA

Pokud se ucházíte o pracovní místo v místní společnosti ALPLA, provede společnost ALPLA Rakousko předběžné ověření Vašich podkladů. Místní personální oddělení společnosti ALPLA, u níž jste se výslovně ucházeli o pracovní místo, má přístup k Vašim osobním údajům a Vaše osobní údaje používá a zpracovává, aby mohlo zjistit, zda jste vhodným kandidátem na pracovní místa nabízená touto místní společností ALPLA, a aby Vás mohlo kontaktovat.

Seznam všech společností ALPLA, které mohou Vaše osobní údaje v souvislosti s výběrovým řízením získat, naleznete zde: https://www.alpla.com/en/company/global-presence

4.2. Žádosti o volné pracovní místo v regionu

Pokud se ucházíte o volné pracovní místo, které nezveřejnila místní společnost ALPLA, ale které se týká regionu, předá společnost ALPLA Rakousko Vaše osobní údaje po předběžném ověření Vašich podkladů personálnímu oddělení těch společností ALPLA, které jsou začleněny do daného regionu.

Přehled o tom, jak jsou země začleněny do regionů, naleznete zde https://www.alpla.com/en/company/global-presence.

5. Jsou Vaše osobní údaje předávány do třetí země?

K předávání údajů společnostem ALPLA se sídlem mimo Evropskou unii, popř. mimo Evropský hospodářský prostor (tzv. třetí státy) dochází pouze v případě, že

 • jste nám udělili svůj souhlas s tím, abychom předali Vaši žádost o místo bez vypsání konkrétní pozice,
 • k předávání údajů dochází na základě provádění smluvních opatření, popř. opatření přijatých před uzavřením smlouvy nebo
 • k předávání údajů dochází na základě oprávněného zájmu společnosti ALPLA a není v rozporu s oprávněnými zájmy subjektu údajů.

K předávání údajů dochází

 • na základě rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně,
 • u žádostí o místo bez vypsání konkrétní pozice na základě výslovného souhlasu podle čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR nebo
 • u žádostí u konkrétní pracovní místa na základě (před)smluvního právního vztahu mezi uchazečem a společností ALPLA Rakousko podle čl. 49 odst. 1 písm. b) GDPR (jelikož se daný účastník uchází o místo vypsané v zahraničí, je nutné, aby společnost ALPLA Rakousko předala žádost o místo pracovišti, které ho vypsalo).

Pokud dochází k předávání do třetího státu, vezměte na vědomí, že tyto státy mohou mít nižší úroveň ochrany osobních údajů než v EU/EHP a že předávání údajů nevychází zejména ze žádných záruk (jako např. standardních smluvních ustanovení).

6. Jak dlouho jsou osobní údaje uchovávány?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu, po kterou to vyžaduje vyřízení žádosti o místo (např. správa a koordinace žádosti o místo, ukončení pohovoru apod.). Pokud nedojde k uzavření pracovního poměru, budou Vaše osobní údaje nejpozději po 6 měsících od ukončení výběrového řízení vymazány.

Můžete udělit souhlas s delší dobou uchovávání údajů, a to dobou tří let. Pokud dochází ke zpracování údajů na základě souhlasu, budou Vaše osobní údaje vymazány, jakmile tento souhlas odvoláte, nebo budou vymazány automaticky po uplynutí tří let. 

7. Jaká mám práva?

Podle platných právních předpisů jste mimo jiné oprávněni:

 • ověřit si, jaké osobní údaje o Vaší osobě uchováváme, a obdržet kopie těchto údajů,
 • požadovat opravu, doplnění nebo výmaz svých osobních údajů, které jsou nesprávné nebo nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy,
 • požádat nás o omezení zpracování svých osobních údajů,
 • za určitých okolností, za nichž jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, vznést proti zpracování námitku nebo odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním,
 • požádat o přenositelnost údajů,
 • znát identitu třetích osob, jimž jsou Vaše osobní údaje předávány,
 • podat stížnost u příslušného úřadu. Příslušným úřadem pro ochranu osobních údajů v Rakousku je Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien.