PRIVACYVERKLARING VOOR HET ALPLA CARRIÈREPORTAAL

Met de volgende informatie willen wij u een overzicht geven van hoe wij uw persoonsgegevens verwerken als u van ons carrièreportaal gebruikmaakt.

Het carrièreportaal is beschikbaar via

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kan ik contact opnemen?

Het ALPLA carrièreportaal wordt geëxploiteerd door Alpla Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG, Allmendstraße 81, 6971 Hard, Oostenrijk (‘ALPLA Oostenrijk’ of ‘wij’). In dit carrièreportaal worden vacatures van ALPLA Oostenrijk en van andere werkmaatschappijen van het ALPLA concern (‘ALPLA werkmaatschappijen’) geplaatst.

Indien u solliciteert op een vacature bij ALPLA Brazilië, wordt uw sollicitatie, na een voorselectie door ALPLA Oostenrijk, doorgestuurd naar de ALPLA werkmaatschappij die de vacature heeft uitgezet (in dit geval: ALPLA Brazilië).

Op https://www.alpla.com/en/company/global-presence vindt u een overzicht van alle ALPLA werkmaatschappijen wereldwijd (met naam, adres en contactgegevens).

Bij vragen over onze omgang met persoonsgegevens en de bescherming hiervan, kunt u contact opnemen via

+43 (0)5574 6020
dataprotection@alpla.com

2.Welke bronnen en welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Onder persoonsgegevens verstaan wij alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens die u ons via het ALPLA carrièreportaal meedeelt:

 • voor een open sollicitatie vereiste informatie (functieomschrijving, soort arbeidsverhouding, functiegebied, voorkeursland),
 • aanspreekvorm,
 • titulatuur,
 • naam (voornaam, tweede voornaam, achternaam)
 • adres (straat, plaats, postcode, land, provincie)
 • telefoonnummer,
 • e-mailadres,
 • geboortedatum,
 • overige gegevens in het curriculum vitae (bijv. beroepskwalificaties),
 • foto,
 • overige door uzelf verstrekte informatie (bijv. referenties van vorige werkgevers, sollicitatiebrief),
 • overige door uzelf ingevoerde informatie (in het veld ‘Opmerking’) en
 • informatie over of u al dan niet uw toestemming hebt verleend voor het opslaan van uw persoonsgegevens voor toekomstige vacatures of voor het doorgeven van uw persoonsgegevens aan ALPLA werkmaatschappijen (bijv. in het geval van open sollicitaties).

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die legitiem verkregen zijn via openbaar toegankelijke bronnen (bijv. pers, internet, social media) om uw sollicitatie op juistheid en consistentie te controleren. In uitzonderlijke gevallen ontvangen wij ook persoonsgegevens van personeelsadviseurs.

Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die wij moeten verzamelen voor de afhandeling van de sollicitatie. Voor dit doeleinde voorzien wij in het carrièreportaal alle verplichte velden met een asterisk(*).  In het kader van de sollicitatieproces moet u daarom alleen de persoonsgegevens verstrekken die voor een totstandkoming van een arbeidsverhouding noodzakelijk zijn. Zonder deze gegevens zullen wij doorgaans niet in staat zijn de sollicitatieprocedure af te handelen.

3. Voor welk doel en op basis van welke rechtsgrond verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

3.1. Voor de uitvoering van contractuele verplichtingen (art. 6, lid 1, punt b, AVG in samenhang met art. 88, AVG)

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de totstandkoming van een arbeidsverhouding of voor het nemen van precontractuele maatregelen (bijv. wanneer wij navraag willen doen en contact met u moeten opnemen).

3.2. Op grond van uw toestemming (art. 6, lid 1, punt a, AVG in samenhang met art. 88, AVG)

Indien u ons toestemming hebt verleend voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden (d.w.z. het voor langere tijd bewaren van uw sollicitatiedossier; het doorgeven van uw open sollicitatie aan een in aanmerking komende ALPLA werkmaatschappij), is een dergelijke verwerking op grond van uw toestemming toegestaan.

Verleende toestemmingen kunnen te allen tijde per e-mail aan dataprotection@alpla.com worden ingetrokken. Dit geldt ook voor de intrekking van toestemmingen die ons voor de inwerkingtreding van de AVG, dus vóór 25 mei 2018, werd medegedeeld. De intrekking van de toestemming geldt alleen voor de toekomst en heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de tot dan toe verwerkte gegevens.

3.3. Op grond van gerechtvaardigde belangen van ALPLA (art. 6, lid 1, punt f, AVG in samenhang met art. 88, GDPR)

De sollicitatie en doorgifte van informatie is afkomstig van de sollicitanten die via de hiernavolgende websites solliciteren op bepaalde vacatures van ons:

De verwerking van persoonsgegevens is in de eerste plaats gelegen in het gerechtvaardigd belang van ALPLA om overeenkomsten met gekwalificeerde sollicitanten te sluiten en deze daarna uit te voeren, alsmede in het belang van de sollicitant, die de mogelijkheid geboden wordt om te solliciteren naar de functie die past bij zijn kwalificaties en deze te krijgen.

De belangen van de sollicitant worden niet geschaad: met name, omdat de persoonsgegevens van de sollicitant uitsluitend worden verwerkt en doorgeven voor functies die overeenkomen met de kwalificaties en de interesse waarvan sollicitant uitdrukkelijk en proactief blijk heeft gegeven.

3.4. Op grond van wettelijke bepalingen (art. 6, lid 1, punt c, AVG) of op grond van een algemeen belang (art. 6, lid 1, punt e, AVG)

Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens te verwerken, te gebruiken en te verstrekken (inclusief de doorgifte), indien dit noodzakelijk is om van toepassing zijnde wetgeving, richtlijnen, gerechtelijke procedures en onderzoeken van rechtshavingsautoriteiten na te leven, om maatregelen te tegen aansprakelijkheid te treffen en de veiligheid en integriteit van ons carrièreportaal alsmede de veiligheid van onze gebruikers te beschermen.

4. Wie krijgt mijn persoonsgegevens?

ALPLA is een concern en moet daarom soms persoonsgegevens doorgeven aan andere ALPLA werkmaatschappijen van het concern, indien dit noodzakelijk is om de sollicitatie af te handelen. Binnen ALPLA Oostenrijk en de andere lokale ALPLA werkmaatschappijen krijgen alleen de personen inzage in uw persoonsgegevens die deze nodig hebben voor het beheren van uw sollicitatie, bijv. de personeelsafdeling en leidinggevenden.

Ons carrièreportaal wordt door een externe verwerker onderhouden.

ALPLA geeft uw persoonsgegevens binnen de ALPLA groep volgens de volgende uitgangspunten door:

4.1. Sollicitaties op een vacature voor een bepaalde ALPLA werkmaatschappij

Indien u solliciteert naar een functie bij een lokale ALPLA werkmaatschappij, voert ALPLA Oostenrijk een eerste controle van uw documenten uit. De lokale personeelsafdeling van de ALPLA werkmaatschappij bij welke u gericht heeft gesolliciteerd, krijgt toegang tot uw persoonsgegevens en gebruikt en verwerkt uw persoonsgegevens om vast te stellen of u een geschikte kandidaat bent voor de openstaande vacatures van deze lokale ALPLA werkmaatschappij en om contact met u op te nemen.

Een overzicht van alle ALPLA werkmaatschappijen die in het kader van de sollicitatieprocedure uw persoonsgegevens kunnen ontvangen, vindt u hier: https://www.alpla.com/en/company/global-presence

4.2. Sollicitaties op een vacature voor een regio

Indien u solliciteert op een vacature die niet door een lokale ALPLA werkmaatschappij werd uitgezet, maar een regio betreft, zal ALPLA Oostenrijk na een eerste controle van uw documenten uw persoonsgegevens doorgeven aan de personeelsafdeling van de ALPLA werkmaatschappijen die samen onder één regio vallen.

Een overzicht van welke landen onder welke regio’s vallen, vindt u hier https://www.alpla.com/en/company/global-presence.

5. Worden uw persoonsgegevens doorgeven aan een derde land?

Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan ALPLA werkmaatschappijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie ofwel buiten de Europese Economisch Ruimte (zogeheten derde landen), indien

 • u ons uw toestemming hebt verleend om uw open sollicitatie door te geven,
 • de doorgifte van gegevens geschiedt ten behoeve van de uitvoering van contractuele of precontractuele maatregelen of indien
 • de doorgifte van gegevens gerechtvaardigd is op grond van een gerechtvaardigd belang van ALPLA en er geen sprake is van legitieme belangen van de betrokkene die in dat opzicht zwaarder wegen.

De doorgifte geschiedt

 • op grond van een adequaatheidsbesluit van de Europese commissie,
 • bij open sollicitaties op grond van de uitdrukkelijke toestemming volgens art. 49, lid 1, punt a, AVG ofwel
 • in geval van sollicitaties naar specifieke functies op grond van de (pre-)contractuele rechtsverhouding tussen de sollicitant en ALPLA Oostenrijk volgens art. 49, lid 1, punt b, AVG (omdat de desbetreffende sollicitant solliciteert op een vacature die internationaal is uitgezet, is het voor ALPLA noodzakelijk om de sollicitatie door te geven aan de locatie die de vacature heeft uitgezet).

Indien er sprake is van doorgifte aan een derde land, dient u ervan op de hoogte te zijn dat deze staten mogelijkerwijs over een lager niveau van gegevensbescherming beschikken dan binnen de EU/EER en dat er geen specifieke garanties (bijv. clausules uit standaardovereenkomsten) aan de doorgifte van de gegevens ten grondslag worden gelegd.

6. Hoelang worden persoonsgegevens opgeslagen?

Wij slaan uw persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is op om de sollicitatie af te handelen (bijv. het beheren en coördineren van de sollicitatie, het afronden van het sollicitatiegesprek etc.). Indien er geen arbeidsverhouding tot stand komt, worden uw persoonsgegevens uiterlijk 6 maanden na beëindiging van de sollicitatieprocedure gewist.

U kunt toestemming verlenen voor een langere bewaartermijn, te weten drie jaar. Indien de gegevensverwerking geschiedt op grond van een toestemming, worden uw persoonsgegevens gewist, zodra deze toestemming door u wordt ingetrokken, of ze worden automatisch gewist na afloop van de drie jaar. 

7. Welke rechten heb ik?

Volgens toepasselijk recht heeft u onder andere het recht om:

 • te controleren welke persoonsgegevens wij over u hebben opgeslagen en kopieën van de gegevens te ontvangen,
 • te verlangen dat uw persoonsgegevens die fout zijn, of niet overeenkomstig de wet verwerkt zijn, worden gerectificeerd, aangevuld of gewist,
 • van ons te verlangen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken,
 • in bepaalde situaties bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of de eerder verleende toestemming voor het verwerken in te trekken,
 • te verlangen dat de persoonsgegevens worden overgedragen,
 • de identiteit van derden, aan wie uw persoonsgegevens worden doorgegeven, te weten,
 • bij de verantwoordelijke autoriteit bezwaar in te dienen. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit inzake persoonsgegevens voor Oostenrijk is de Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wenen.