POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA PORTALU KARIERY ALPLA

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkownika podczas korzystania z naszego portalu kariery.

Portal kariery jest dostępny za pośrednictwem

1. Kto odpowiada za przetwarzanie danych i do kogo mogę się zwracać?

Operatorem portalu kariery ALPLA jest firma Alpla Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG, Allmendstraße 81, 6971 Hard, Austria („ALPLA Austria” lub „my”). Na portalu kariery zamieszcza się informacje o wolnych posadach w ALPLA Austria i innych spółkach koncernu ALPLA („spółki ALPLA”).

Jeżeli użytkownik ubiega się o posadę np. w ALPA Brazylia, jego aplikacja – po przejściu wstępnej selekcji w ALPLA Austria – zostaje przekazana danej spółce ALPLA (w tym przypadku: ALPLA Brazylia).

Pod adresem https://www.alpla.com/pl/firma/obecnosc-na-rynku-globalnym można znaleźć listę wszystkich spółek ALPLA na całym świecie (nazwę, adres i dane kontaktowe).

W razie pytań dotyczących naszych praktyk w zakresie ochrony danych można się z nami skontaktować pod numerem telefonu

+43 (0)5574 6020
dataprotection@alpla.com

2. Jakie źródła i jakie dane osobowe wykorzystujemy?

Pod pojęciem danych osobowych rozumiemy wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub dającej się zidentyfikować osoby fizycznej.

Przetwarzamy następujące dane osobowe przekazywane nam przez użytkownika za pośrednictwem portalu kariery ALPLA:

 • informacje niezbędne do aplikacji spontanicznej (opis posady, rodzaj stosunku zatrudnienia, obszar funkcyjny, preferowany kraj)
 • zwrot grzecznościowy
 • tytuł
 • imię (drugie imię) i nazwisko
 • adres (ulica, miejscowość, kod pocztowy, kraj, prowincja)
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • data urodzenia
 • pozostałe dane zawarte w CV (np. kwalifikacje zawodowe)
 • zdjęcie
 • pozostałe informacje udostępnione przez użytkownika (np. listy polecające od poprzednich pracodawców, list motywacyjny)
 • pozostałe informacje podane przez użytkownika (w polu „Uwagi”) oraz
 • informacje o tym, czy użytkownik udzielił zgody na przechowywanie swoich danych osobowych dla potrzeb kolejnych rekrutacji lub przekazanie swoich danych osobowych spółkom ALPLA (np. w przypadku aplikacji spontanicznych).

Ponadto przetwarzamy dane osobowe pochodzące ze źródeł powszechnie dostępnych (np. prasa, Internet, media społecznościowe) w celu sprawdzenia poprawności i spójności aplikacji użytkownika. W rzadkich przypadkach otrzymujemy dane osobowe także od doradców personalnych.

Przetwarzamy wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W tym celu w portalu kariery wszystkie niezbędne pola oznaczamy gwiazdką (*).  Stąd w ramach rekrutacji należy udostępnić jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do nawiązania stosunku pracy. Bez tych danych nie będziemy w stanie przeprowadzić procesu rekrutacyjnego.

3. W jakim celu i w oparciu o jaką podstawę prawną przetwarzamy dane osobowe użytkownika?

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w oparciu o następujące podstawy prawne:

3.1. W celu spełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w połączeniu z art. 88 RODO)

Dane osobowe są przetwarzane w celu uzasadnienia stosunku pracy lub realizacji działań przed zawarciem umowy (np. gdy z uwagi na pytania dodatkowe musimy skontaktować się z użytkownikiem).

3.2. Na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w połączeniu z art. 88 RODO)

Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych w określonych celach (tzn. dłuższe przechowywanie dokumentów aplikacyjnych, przekazanie aplikacji spontanicznej spółce ALPLA), takie przetwarzanie jest dozwolone na podstawie zgody użytkownika.

Zgodę można w każdej chwili cofnąć, wysyłając e-mail na adres dataprotection@alpla.com . Dotyczy to także cofnięcia zgody udzielonej przed wejściem w życie RODO, czyli przed 25 maja 2018 r. Cofnięcie zgody obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do przyszłości i nie ma wpływu na legalność dotychczasowego przetwarzania danych.

3.3. Na podstawie uzasadnionych interesów ALPLA (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w połączeniu z art. 88 RODO)

Inicjatywa i przekazanie informacji pochodzi od kandydatów, którzy ubiegają się o daną posadę za pośrednictwem następujących stron internetowych:

Przetwarzanie danych osobowych leży w uzasadnionym interesie ALPLA, ponieważ służy zawarciu umów z kandydatami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i wykonaniu tych umów, oraz w interesie kandydata, który ma możliwość ubiegania się o posadę odpowiadającą jego kwalifikacjom i jej otrzymania.

Interesy kandydatów nie są naruszane, zwłaszcza że dane osobowe kandydatów są przetwarzane i przekazywane wyłącznie w odniesieniu do posad, które odpowiadają ich kwalifikacjom oraz jednoznacznie i czynnie wyrażonemu zainteresowaniu.

3.4. Na podstawie przepisów ustawy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub na podstawie interesu publicznego (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania, wykorzystywania i ujawniania (w tym przekazywania) danych osobowych, o ile jest to konieczne do przestrzegania obowiązujących ustaw, przepisów, procedur prawnych i dochodzeń prowadzonych przez organy ścigania, podejmowania środków zaradczych w związku z odpowiedzialnością cywilną, a także ochrony naszego portalu kariery oraz jego użytkowników.

4. Kto otrzymuje moje dane osobowe?

ALPLA ma strukturę koncernu, dlatego czasami musi przekazywać dane osobowe użytkownika innym spółkom koncernu ALPLA, o ile jest to niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji. W obrębie ALPLA Austria i innych lokalnych spółek ALPLA dostęp do danych osobowych użytkownika mają wyłącznie osoby, które potrzebują tych danych do zarządzania aplikacją użytkownika, np. dział kadr i przełożeni.

Konserwacją naszego portalu kariery zajmuje się zewnętrzny podmiot przetwarzający.

ALPLA przekazuje dane osobowe użytkownika w obrębie grupy ALPLA zgodnie z następującymi zasadami:

4.1. Ubieganie się o wolną posadę w danej spółce ALPLA

W przypadku gdy użytkownik ubiega się o posadę w lokalnej spółce ALPLA, ALPLA Austria dokonuje wstępnego sprawdzenia jego dokumentów. Lokalny dział kadr spółki ALPLA, o posadę w której ubiegał się użytkownik, uzyskuje dostęp do danych osobowych użytkownika i wykorzystuje oraz przetwarza dane osobowe w celu stwierdzenia, czy użytkownik jest odpowiednim kandydatem do objęcia posady w tej lokalnej spółce ALPLA, oraz w celu skontaktowania się z użytkownikiem.

Listę wszystkich spółek ALPLA, które mogą otrzymać dane osobowe użytkownika w ramach procesu rekrutacyjnego, można znaleźć tutaj: https://www.alpla.com/pl/firma/obecnosc-na-rynku-globalnym

4.2. Ubieganie się o wolną posadę w danym regionie

W przypadku gdy użytkownik ubiega się o wolną posadę w spółce niebędącej lokalną spółką ALPLA (posada odnosi się do regionu), ALPLA Austria po dokonaniu wstępnego sprawdzenia dokumentów użytkownika przekaże jego dane osobowe działowi kadr spółek ALPLA należących do jednego regionu.

Listę z informacjami, które kraje należą do których regionów, można znaleźć tutaj https://www.alpla.com/pl/firma/obecnosc-na-rynku-globalnym.

5. Czy dane osobowe użytkownika są przekazywane do państw trzecich?

Przekazywanie danych spółkom ALPLA mającym siedzibę poza obszarem Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzecie) następuje wyłącznie w przypadku, gdy

 • użytkownik wyraził zgodę na przekazywanie przez nas swojej aplikacji spontanicznej
 • przekazywanie danych służy realizacji działań umownych lub działań przed zawarciem umowy, lub
 • przekazywanie danych wynika z uzasadnionego interesu ALPLA i nie stoją temu na przeszkodzie podlegające ochronie interesy osoby, której dane te dotyczą.

Przekazywanie danych następuje

 • na podstawie decyzji Komisji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych
 • w przypadku aplikacji spontanicznych na podstawie wyraźnej zgody zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO lub
 • w przypadku ubiegania się o określone posady na podstawie (przed)umownego stosunku prawnego pomiędzy kandydatem a ALPLA Austria zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. b RODO (ponieważ kandydat ubiega się o posadę za granicą, ALPLA Austria musi przekazać jego aplikację danej placówce).

W przypadku przekazania danych do państw trzecich należy pamiętać, że w państwach tych może obowiązywać niższy poziom ochrony danych niż w UE/EOG, oraz że transferu danych nie obejmują żadne gwarancje (jak np. standardowe klauzule umowne).

6. Jak długo są przechowywane dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe użytkownika wyłącznie przez okres, którego wymaga realizacja procesu rekrutacyjnego (np. Zarządzanie rekrutacją i jej koordynacja, przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej itd.). W przypadku niezawarcia stosunku pracy dane osobowe użytkownika zostaną usunięte najpóźniej po 6 miesiącach od zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Użytkownik może wyrazić zgodę na dłuższy okres przechowywania, a mianowicie trzy lata. Jeżeli przetwarzanie danych następuje w oparciu o zgodę użytkownika, jego dane osobowe zostaną usunięte natychmiast po cofnięciu zgody lub automatycznie po upływie trzech lat. 

7. Jakie prawa mi przysługują?

Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownik ma prawo m.in.:

 • sprawdzić, jakie dane osobowe dotyczące jego osoby przechowujemy i otrzymać kopię tych danych,
 • zażądać poprawienia, uzupełnienia lub usunięcia swoich danych osobowych, które są błędne lub przetwarzane w sposób niezgodny z prawem,
 • zażądać od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • w określonych okolicznościach wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych lub cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie,
 • zażądać przeniesienia danych,
 • poznać tożsamość osób trzecich, którym przekazywane są jego dane osobowe, oraz
 • wnieść skargę we właściwym organie. Organem ochrony danych właściwym dla Austrii jest Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wiedeń.